བོད་ཀྱི་གླེགས་བམ་དྲ་བ་ནི་སྤྱི་ཚོགས་ཞབས་ཞུའི་ལས་རིམ་ཞིག་ཡིན།

བོད་ཀྱི་གླེགས་བམ།
ལས་རིམ།འཆར་འགོད།

འདི་ནས་སེམས་ཚོར་དྲག་པོ་དང་ངང་རྒྱུད་རིང་པོས་དྲ་རྒྱ་ཇུས་

འགོད་ཞུ་བཞིན་པ་ཡིན།

WE ARE A PASSIONATE DESIGNERS AND DEVELOPERS