འདི་ནས་སེམས་ཚོར་དྲག་པོ་དང་ངང་རྒྱུད་རིང་པོས་བོད་གི་དྲ་རྒྱ་ཇུས་འགོད་ཞུ་བཞིན་པ་ཡིན།

བོད་ཀྱི་གླེགས་བམ།
ལས་རིམ།འཆར་འགོད།

བོད་ཀྱི་གླེགས་བམ་དྲ་བར་འབྲེལ་གཏུག་བྱེད་ཡུལ།

14 + 2 =