འདི་ནས་སེམས་ཚོར་དྲག་པོ་དང་ངང་རྒྱུད་རིང་པོས་བོད་གི་དྲ་རྒྱ་ཇུས་འགོད་ཞུ་བཞིན་པ་ཡིན།

བོད་ཀྱི་གླེགས་བམ།
ལས་རིམ།འཆར་འགོད།

སློབ་དཔོན་དབྱིག་གཉེན།

ཆོས་མངོན་སྡེ་བདུན་གཉིས་སྟོང་སྲོལ་བཟུང་ནས། །བྱེ་མདོ་རྣམ་རིག་གྲུབ་མཐའ་གསལ་མཛད་པ། །ཀུན་མཁྱེན་གཉིས་པར་གྲགས་པའི་མཁས་པའི་མཆོག །སློབ་དཔོན་དབྱིག་གཉེན་ཞབས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །

འདི་ག་དྲ་ངོས་ནས་པན་གྲུབ་བཅུ་བདུན་གྱི་སྐུ་བརྙན་བྲིས་ཐང་ཡག་ཤོས། རྒྱུ་ཆ་Feet 23 དང་ Pixel 27000 ཡན་ཀྱི་པར་གཞི་ཚད་ལྡན་མཁོ་སྤྲོད་ཞུ་བཞིན་པ་ཡིན་པས།
དགོས་མཁོ་ཡོད་རིགས་ནས་འདི་ག་དྲ་ངོས་སུ་ཐོ་འགོད་ཀྱིས་པར་སྐྲུན་དང་བེད་སྤྱོད་བྱ་ཐུབ།