Welcome to About Us Page

བོད་ཡིག་གི་དྲ་ངོས།

བོད་ཡིག་གི་དྲ་རྒྱ་ཇུས་འགོད་བྱེད་པ་ནི་བོད་ཀྱི་རིག་གཞུང་མི་ཉམས་གོང་སྤེལ་དང་། ཉམས་པ་སླར་གསོའི་གཞོགས་འདེགས་སུ་དམིགས་པ་ཞིག་ཡིན

འདི་གའི་ཉམས་མྱོང་།

འདི་ནས་ལོ་མང་རིང་ CMS དྲ་ངོས་ཇུས་འགོད་ཀྱི་རྒྱུད་རིམ་ལ་གོམས་བྱང་དང། རྒྱུས་ལོན་ཀྱིས་ཞིབ་འཇུག་བྱས།

ཆེད་ལས་ཇུས་འགོད།

འདི་ནས་སེམས་ཚོར་དྲག་པོ་དང་། ངང་རྒྱུད་རིང་པོས་ཆེད་ལས་རང་བཞིན་ཅན་གྱི་ CMS དྲ་རྒྱ་ཇུས་འགོད་ཞུ་བཞིན་པ་ཡིན།

About this site

འདི་ནས་སེམས་ཚོར་དྲག་པོ་དང་ངང་རྒྱུད་རིང་པོས་སྐད་ཡིག་གང་རུང་གི་ཐོག་དྲ་རྒྱ་ཇུས་འགོད་ཞུ་བཞིན་པ་ཡིན།

We Are a Passionate Designers and Developers

My Mission Statement

Every one has a responsibility to protect their own culture. It is not right that people should renege from this obligation. I feel passionate about my role in the preservation and rebuilding of our Tibetan culture, and this is my life’s task.

For that reason, and with that inspiration, I came into exile to Dhaaramsala, India, in 1989 and Belgium.

My Mission Statement

Every one has a responsibility to protect their own culture. It is not right that people should renege from this obligation. I feel passionate about my role in the preservation and rebuilding of our Tibetan culture, and this is my life’s task.

For that reason, and with that inspiration, I came into exile to Dhaaramsala, India, in 1989 and Belgium.

My Mission Statement

Every one has a responsibility to protect their own culture. It is not right that people should renege from this obligation. I feel passionate about my role in the preservation and rebuilding of our Tibetan culture, and this is my life’s task.

My Mission Statement

Every one has a responsibility to protect their own culture. It is not right that people should renege from this obligation. I feel passionate about my role in the preservation and rebuilding of our Tibetan culture, and this is my life’s task.

My Mission Statement

Every one has a responsibility to protect their own culture. It is not right that people should renege from this obligation. I feel passionate about my role in the preservation and rebuilding of our Tibetan culture, and this is my life’s task.

Welcome to About Us Page

བོད་ཡིག་གི་དྲ་ངོས།

བོད་ཡིག་གི་དྲ་རྒྱ་ཇུས་འགོད་བྱེད་པ་ནི་བོད་ཀྱི་རིག་གཞུང་མི་ཉམས་གོང་སྤེལ་དང་། ཉམས་པ་སླར་གསོའི་གཞོགས་འདེགས་སུ་དམིགས་པ་ཞིག་ཡིན

འདི་གའི་ཉམས་མྱོང་།

འདི་ནས་ལོ་མང་རིང་ CMS དྲ་ངོས་ཇུས་འགོད་ཀྱི་རྒྱུད་རིམ་ལ་གོམས་བྱང་དང། རྒྱུས་ལོན་ཀྱིས་ཞིབ་འཇུག་བྱས།

ཆེད་ལས་ཇུས་འགོད།

འདི་ནས་སེམས་ཚོར་དྲག་པོ་དང་། ངང་རྒྱུད་རིང་པོས་ཆེད་ལས་རང་བཞིན་ཅན་གྱི་ CMS དྲ་རྒྱ་ཇུས་འགོད་ཞུ་བཞིན་པ་ཡིན།