བོད་ཀྱི་གླེགས་བམ་དྲ་བ་ནི་སྤྱི་ཚོགས་ཞབས་ཞུའི་ལས་རིམ་ཞིག་ཡིན།

བོད་ཀྱི་གླེགས་བམ།
ལས་རིམ།འཆར་འགོད།

༄༅།། སྟོང་དང་རྟེན་འབྱུང་རང་དབང་དུ་སྨྲ་བའི་མཉམ་མེད་ཤཱཀྱ་སེངྒེའི་གསུང་བརྗོད་གཞིར་བྱས་ཏེ། དེའི་བརྗོད་དོན་རྣམས་ཤེལ་ངོས་སུ་བྱེ་མའི་རི་མོའི་གཟུགས་སུ་བཤམས་སྟོན་བྱས་པ།