འདི་ག་བོད་ཀྱི་ཀྱི་གླེགས་བམ་དྲ་བ་ནི། བོད་ཀྱི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་ཆོས་དང་རིག་གཞུང༌། ཡུལ་སྲོལ་གོམས་གཤིས། སྲོལ་རྒྱུན་རི་མོ་སོགས་མི་ཉམས་གོང་སྤེལ་དང་། ཉམས་པ་སླར་གསོ་ཡོང་ཐབས་སུ་བོད་ཡིག་གི་ཁོར་ཡུག་གཞི་རྒྱ་ཆེར་བསྐྱེད་ཀྱི་སྤྱི་ཚོགས་ཞབས་ཞུའི་ལས་རིམ་ཞིག་ཡིན། སྐུ་ཉིད་ཀྱིས་བསམ་ཚུལ་ནི་འདི་གའི་ལས་རིམ་ཡར་རྒྱས་ཀྱི་རོགས་འདེགས་ཡིན།